پلن های خدماتی ارائه شده توسط ایران زالو برای شروع بکار پرورش و تکثیر زالو :

 

 

 

 

در زیر قواعد و اصول کلی این خدمت و همکاری آورده شده است:

  • راه اندازی مزرعه پرورش زالو بایستی در قالب قرار داد انجام شود.
  • ایران زالو در قبال راه اندازی فارم بصورت تخصصی و اصولی تمامی سعی خود را نموده و در این زمینه تضمین می نماید .
  • ایران زالو در قبال موفقیت و عدم موفقیت افراد ، بعد از تحویل دادن فارم هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  • قیمتهای ارائه شده ابتدا بصورت هماهنگی های تلفنی بوده و سپس بعد از موافقت های اولیه در قالب قرار داد ذکر شده درج می گردد.
  • جهت راه اندازی فارم پرورش زالو ، افراد و مشتریان درخواست کننده بوده و ایران زالو فقط مجری طرح می باشد.